Privacybeleid

Sobelter Engineering NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Kruisveld 34, 1840 Londerzeel verbindt er zich toe de Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)┬╣ tot bescherming van persoonsgegevens te respecteren en zorgvuldig na te leven. Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze wetgeving.

Uw toestemming

Sobelter Engineering NV verwerkt enkel persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien deze voor de uitvoering van een overeenkomst verstrekt werden. Daardoor geeft u Sobelter Engineering NV uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de beoogde doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in beveiligde omgeving en systemen. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek. Al onze werknemers krijgen tevens duidelijke richtlijnen en worden gesensibiliseerd en bewust gemaakt aangaande de omgang en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Sobelter Engineering NV garandeert dat :

  • uw persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt om de door u gevraagde opdracht uit te kunnen uitvoeren of om aan de wettelijke dienstverlening te voldoen ;
  • uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt in een land behorende tot de Europese unie;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling ;
  • uw persoonsgegevens enkel bewaard blijven gedurende de periode van de dienstverlening, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn verplicht is ;
  • uw persoonsgegevens enkel kunnen worden doorgegeven aan andere organisaties, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, of op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties of politiediensten ;
  • In geen enkel ander geval uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden ;

Uw rechten als betrokkene

  • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens in te kijken.
  • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen of te verbeteren. Indien Sobelter Engineering NV geen wettelijke redenen meer heeft aangaande de verdere verwerking van uw gegevens, of indien uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de beoogde dienstverlening, dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.